Կատեգորիա Ուսանողներ

Ուսանողներ

IMG_4573Մեր հանրապետության ագրարային կրթության (միջին մասնագիտական և բարձրագույն) բարելավման հիմնական ուղին մասնագիտական գործնական գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանների ստեղծումն է, ինչը ենթադրում է.

  • նորագույն ագրարային տեխնիկայի շահագործման, խնամքի, սպասարկման, թերությունների կանխարգելման և նորոգման ժամանակակից մեթոդների ու տեխնիկական միջոցների կիրառման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ուսումնական ծրագրերի, մեթոդական նյութերի, պրակտիկ դասընթացների վերանայում և արդիականացում,
  • գործնական պարապմունքների և արտադրական պրակտիկայի անցկացում` նորագույն ագրարային տեխնիկայի օրինակների վրա դրանց շահագործման իրական պայմաններում,
  • համալսարանի ու նրա մասնաճյուղերի,քոլեջների, ինչպես նաև հանրապետության գյուղատնտեսական ոլորտի այլ քոլեջների շրջանավարտների՝ աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխանզբաղվածության ապահովումը,
  • գյուղական երիտասարդության համար կրթական համակարգի մատչելիությանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, պետական հովանավորումը, ֆինասավորման նոր աղբյուրների ներգրավումը: